Статут

 Статут

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КАЛИНКА» ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ» (далі заклад дошкільної освіти)- це дитячий садок для дітей віком від трьох до шести (семи) років, у складі якого групи, у складі якого групи загального розвитку
  2. Повне найменування – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КАЛИНКА» ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ  - КЗ «ЗДО «КАЛИНКА» ВМР».
  3. Місцезнаходження закладу дошкільної освіти: 23202, Вінницька область, Вінницький район, село Гавришівка, вулиця Олега Августюка, будинок 20А.
  4. Засновником (власником) закладу дошкільної освіти є Вінницька міська територіальна громада в особі Вінницької міської ради (надалі –Засновник (власник). Заклад дошкільної освіти підзвітний та підконтрольний Засновнику (власнику). Органом управління є департамент освіти Вінницької міської ради (далі- Орган управління).
  5. Засновник (власник) здійснює фінансування закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
  6. Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими  законодавчими актами Верховної ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами галузевого Міністерства, актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та цим Статутом.
  7. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України.
  8. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей, створення умов для особистого становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетенції, розвитку в неї цілісного ставлення досвіту.
  9. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особливості, розвитку творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації, розвитку в неї цілісного ставлення о світу.
  10. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та даним Статутом.
  11. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед собою, суспільством та державою за:
 • Реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • Забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог для її змісту, рівня і обсягу;
 • Дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної бази.
  1. Взаємовідносини  між закладом дошкільної освіти з0 юридичними і фізичними особами   визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 1. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 

  1. Порядок комплектування закладу дошкільної освіти визначається чинним законодавством.
  2. Заклад дошкільної освіти може мати одновікові та різновікові групи загального розвитку, а також групи з денним та короткотривалим режимом перебування дітей.
  3.  Відкриття нових груп здійснюється за рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради.
  4.  Закриття та перепрофілювання груп за віком дітей здійснюється за наказом департаменту освіти Вінницької міської ради.
  5. У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального розвитку. За рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради в закладі дошкільної освіти можуть бути створені інклюзивні групи.
  6. В заклад дошкільної освіти приймаються діти від трьох до шести (семи )років.

Наповнюваність груп:

 • від 3 до 6 (7) років – 20 осіб;
 • Різновікова група  - 15 осіб;
 • В оздоровчий період – до 15 осіб;
 • В інклюзивних групах – до 15 осіб (з них не більше трьох з особливими потребами).
  1. Для зарахування в заклад дошкільної освіти необхідно пред’явити:
 • Заяву батьків, або осіб які її замінюють;
 • Медичну довідку по стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
 • Довідку дільничного лікаря про епідеміологічне  оточення;
 • Свідоцтво про народження  дитини;
 • Документи для встановлення батьківської плати (за потреби);
 • Довідка про місце реєстрації дитини.
  1. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантин6у, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
  2. Відрахування дітей з закладу дошкільної освіти може здійснюватися:
 • За бажанням батьків або осіб які їх замінюють;
 • На підставі медичного висновку  про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу закладу дошкільної освіти, в якому доцільне перебування дитини;
 • У разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
  1. Адміністрація закладу дошкільної освіти зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
  2. Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу дошкільної освіти.
 1. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
  1. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Вихідні – субота, неділя, святкові дні.

  1. Режим роботи закладу дошкільної освіти та його груп за поданням  департаменту освіти Вінницької міської ради затверджується рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради.
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.
  1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня о 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.
  2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.
  3. План роботи закладу затверджується керівником.
  4. Мова навчання і виховання дітей у закладі дошкільної освіти  визначається Конституцією України і відповідним законом України.
  5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з освітньою програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку галузевим Міністерством.
  6.  З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей заклад дошкільної освіти може організовувати за одним та кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).
  7. Заклад дошкільної освіти може надавати додаткові освітні послуги згідно чинного  законодавства, Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.
 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ І МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
  1. Закупівля продуктів харчування у закладі дошкільної освіти здійснюється згідно до чинного законодавства.
  2. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального осту, розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням Мінфіном. В групах з короткотривалим перебуванням дітей харчування не здійснюється.
  3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання ,дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника закладу дошкільної освіти.
  4. Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти здійснюється штатним медичним персоналом.
  5. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, отриманням санітарно-гігієнічних норм та правил та якістю харчування.
  6. Заклад дошкільної освіти з0абезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

 1. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є : діти дошкільного віку; педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізкультури, керівник гуртка (студії, секції); помічники вихователів; медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
  2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамоти, цінні подарунки, грошова премія та інше, не заборонене чинним законодавством.
  3. Права дитини в сфері дошкільної освіти:
 • Безпечні та не шкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • Захист від будь якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди  її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • Захист від будь-яких форм експлуатації та дії які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • Здоровий спосіб життя.
  1. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
 • Обирати та бути обраним до органів самоврядування закладу;
 • Звертатися о департаменту освіти Вінницької міської ради з питань розвитку, навчання і виховання своїх дітей;
 • Брати участь у покращенні освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
 • Відмовлятися від додаткових освітніх послуг;
 • Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
  1. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
 • Своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти у встановленому порядку;
 • Своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • Слідкувати за станом здоров’я дитини;
 • Інші права, що не суперечать законодавству України.
  1. На посаду педагогічного працівника заклад дошкільної освіти приймається особа з високими моральними якостями, яка має педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
  2. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими нормативно-правовими актами,  прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  3. Педагогічні працівники мають право:
 • На вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • Брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • На підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • Проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • На соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • Об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не забороняється законодавством України;
 • На захист професійної честі та власної гідності;
 • Інші права, що не суперечать законодавству України.
  1. Педагогічні працівники зобов’язані:
 • Виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку;
 • Дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, від фізичного та психологічного насильства;
 • Брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • Виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • Інші обов’язки, що не  суперечать законодавству України.
  1. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу дошкільної освіти керівником закладу.
  2. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.
  3. Працівники закладу дошкільної освіти у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди.
  4. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
  5. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти , не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

 1. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

  1. Управління закладом дошкільної освіти здійснюється Департаментом освіти Вінницької міської ради.
  2. Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади директором департаменту освіти Вінницької міської ради.
  3. Керівником закладу дошкільної освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту, стаж  педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
  4. Керівник закладу дошкільної освіти:
 • Відповідає з0а реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом Україна «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • Здійснює керівництво ї контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;
 • Діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та інших органах,  установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти відповідає за дотриманням фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної освіти;
 • Видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження , контролює їх виконання;
 • Складає кошторис та штатний розпис на відповідний рік, подає їх на затвердження в департамент освіти Вінницької міської ради, спільно з головним бухгалтером забезпечує правильність та ефективність використання бюджетних коштів;
 • Контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • Затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • Контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • Підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчий пошук, дослідницько-експериментальну роботу педагогів;
 • Організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які х замінюють;
 • Щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які х замінюють.
  1. Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківськи комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти. Запрошеними з правом дорадчого  голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є директор закладу.

  1. Педагогічна рада закладу:
 • Схвалює освітню програму закладу дошкільної освіти, оцінює результати її виконання та виконання Базового компонента  дошкільної освіти, хід якісного виконання програми розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
 • Формує систему та затверджує процедуру внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізм забезпечення академічної доброчесності;
 • Розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти ;
 • Визначає план роботи закладу дошкільної освіти та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
 • Затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • Обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої ініціативи;
 • Затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • Заслуховує звіти педагогічних працівників. які проходять атестацію;
 • Розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • Визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;
 • Розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • Розглядає інші питання віднесені законом та /або Статутом закладу дошкільної освіти до її повноважень;

Рішення педагогічної ради  закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішенням керівника закладу.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу дошкільної освіти.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х разів на рік.

  1. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:
 • Органи самоврядування працівників закладу дошкільної освіти;
 • Органи батьківського самоврядування;
 • Інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти.

Загальні збори:

 • Вносять пропозиції про зміни і доповнення до Статуту;
 • Обирають раду закладу дошкільної освіти, її членів і голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • Заслуховують звіт керівника закладу дошкільної освіти, голови ради закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • Розглядають питання освітньої, методичної і  фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;
 • Затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти.
 1. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
  1. Майно закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, інженерні комунікації, земельну ділянку  де розміщуються  спортивні та ігрові майданчики, зони відпочинку та господарські будівлі, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі.
  2. Майно, закріплене за закладом дошкільної освіти, належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.
  3. Заклад дошкільної освіти має право придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб з оплатою, відповідно до укладених угод, здавати в оренду майно (без права викупу), за погодженням із органом управління – департамен6том освіти Вінницької міської ради.
  4. Відповідно до чинного законодавства заклад дошкільної освіти користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
  5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадку передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу дошкільної освіти в насідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  1. Заклад дошкільної освіти є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед Засновників (власників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску,. Доходи (прибутки )закладу дошкільної освіти), реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених його установчими документами.
  2. Фінансування закладу дошкільної освіти здійснюється основним розпорядником коштів – Департаментом освіти Вінницької міської ради згідно чинного законодавства та на основі кошторису.

          Джерелами фінансування  кошторису закладу дошкільної освіти є:

 • Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади;
 • Плата за харчування дітей, отримана від батьків або осіб, які їх замінюють;
 • Кошти отримані від надання додаткових освітніх послуг, передбачених чинним законодавством;
 • Кошти від реалізації списаного майна, від оренди приміщень, споруд, обладнання;
 • Добровільні внески і спонсорські пожертви підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних, юридичних і фізичних осіб.
  1.  Бюджетне фінансування та власні надходження закладу дошкільної освіти зараховуються на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України і використовуються згідно з кошторисом.
  2. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у закладі дошкільної освіти визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, галузевого Міністерства та Вінницької міської ради. За рішенням органу управління (Департамент освіти Вінницької міської ради) бухгалтерський облік в закладі дошкільної освіти може здійснюватися самостійно або централізованою бухгалтерією Департаменту освіти Вінницької міської ради.
  3. Заклад дошкільної освіти складає та подає в установленому чинним законодавством порядку фінансову, бюджетну та статистичну звітність.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

  1. Заклад дошкільної освіти підпорядкований і підзвітний департаменту освіти Вінницької міської ради.
  2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державний нагляд у сфері дошкільної освіти, який здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.
  1. Зміни до Статуту затверджуються Засновником (власником) закладу дошкільної освіти шляхом викладення Статуту в новій редакції.
  2. Зміни до Статуту здійснюються при змінах чинного законодавства та в інших випадках за рішенням Засновника (власника).
  3. Зміни до Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації згідно чинним законодавством.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІВТИ.
  1. Припинення діяльності закладу дошкільної освіти здійснюється шляхом реорганізації (злиття, поділу, перетворення), ліквідації чи перепрофілювання (зміну типу) відповідно до чинного законодавства.
  2. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу дошкільної освіти здійснюється за рішенням його Засновника (власника) або рішенням суду.
  3. У разі припинення  діяльності закладу дошкільної освіти (результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу дошкільної освіти за рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності міста або зараховується до доходу бюджету Вінницької міської територіальної громади в частині грошових коштів.
  4. У разі реорганізації закладу дошкільної освіти вся сукупність його прав та обов’язків переходить  до його правонаступників.
  5. Ліквідація проходить ліквідаційною комісією, призначеною Засновником (власником), а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом дошкільної освіти. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу дошкільної освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику (власнику).
  6. Дошкільний заклад є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

    Статут

   І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КАЛИНКА» ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ» (далі заклад дошкільної освіти)- це дитячий садок для дітей віком від трьох до шести (семи) років, у складі якого групи, у складі якого групи загального розвитку
   2. Повне найменування – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КАЛИНКА» ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ  - КЗ «ЗДО «КАЛИНКА» ВМР».
   3. Місцезнаходження закладу дошкільної освіти: 23202, Вінницька область, Вінницький район, село Гавришівка, вулиця Гагаріна, будинок 20А.
   4. Засновником (власником) закладу дошкільної освіти є Вінницька міська територіальна громада в особі Вінницької міської ради (надалі –Засновник (власник). Заклад дошкільної освіти підзвітний та підконтрольний Засновнику (власнику). Органом управління є департамент освіти Вінницької міської ради (далі- Орган управління).
   5. Засновник (власник) здійснює фінансування закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
   6. Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими  законодавчими актами Верховної ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами галузевого Міністерства, актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та цим Статутом.
   7. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України.
   8. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей, створення умов для особистого становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетенції, розвитку в неї цілісного ставлення досвіту.
   9. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особливості, розвитку творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації, розвитку в неї цілісного ставлення о світу.
   10. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та даним Статутом.
   11. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед собою, суспільством та державою за:
  7. Реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
  8. Забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог для її змісту, рівня і обсягу;
  9. Дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної бази.
   1. Взаємовідносини  між закладом дошкільної освіти з0 юридичними і фізичними особами   визначаються угодами, що укладені між ними.
  10.  

  11. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
  12.  

   1. Порядок комплектування закладу дошкільної освіти визначається чинним законодавством.
   2. Заклад дошкільної освіти може мати одновікові та різновікові групи загального розвитку, а також групи з денним та короткотривалим режимом перебування дітей.
   3.  Відкриття нових груп здійснюється за рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради.
   4.  Закриття та перепрофілювання груп за віком дітей здійснюється за наказом департаменту освіти Вінницької міської ради.
   5. У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального розвитку. За рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради в закладі дошкільної освіти можуть бути створені інклюзивні групи.
   6. В заклад дошкільної освіти приймаються діти від трьох до шести (семи )років.
  13. Наповнюваність груп:

  14. від 3 до 6 (7) років – 20 осіб;
  15. Різновікова група  - 15 осіб;
  16. В оздоровчий період – до 15 осіб;
  17. В інклюзивних групах – до 15 осіб (з них не більше трьох з особливими потребами).
   1. Для зарахування в заклад дошкільної освіти необхідно пред’явити:
  18. Заяву батьків, або осіб які її замінюють;
  19. Медичну довідку по стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
  20. Довідку дільничного лікаря про епідеміологічне  оточення;
  21. Свідоцтво про народження  дитини;
  22. Документи для встановлення батьківської плати (за потреби);
  23. Довідка про місце реєстрації дитини.
   1. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантин6у, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
   2. Відрахування дітей з закладу дошкільної освіти може здійснюватися:
  24. За бажанням батьків або осіб які їх замінюють;
  25. На підставі медичного висновку  про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу закладу дошкільної освіти, в якому доцільне перебування дитини;
  26. У разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
   1. Адміністрація закладу дошкільної освіти зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
   2. Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу дошкільної освіти.
  27. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
   1. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем.
  28. Вихідні – субота, неділя, святкові дні.

   1. Режим роботи закладу дошкільної освіти та його груп за поданням  департаменту освіти Вінницької міської ради затверджується рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради.
  29. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.
   1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня о 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.
   2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.
   3. План роботи закладу затверджується керівником.
   4. Мова навчання і виховання дітей у закладі дошкільної освіти  визначається Конституцією України і відповідним законом України.
   5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з освітньою програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку галузевим Міністерством.
   6.  З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей заклад дошкільної освіти може організовувати за одним та кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).
   7. Заклад дошкільної освіти може надавати додаткові освітні послуги згідно чинного  законодавства, Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.
  30. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ І МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
   1. Закупівля продуктів харчування у закладі дошкільної освіти здійснюється згідно до чинного законодавства.
   2. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального осту, розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням Мінфіном. В групах з короткотривалим перебуванням дітей харчування не здійснюється.
   3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання ,дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника закладу дошкільної освіти.
   4. Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти здійснюється штатним медичним персоналом.
   5. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, отриманням санітарно-гігієнічних норм та правил та якістю харчування.
   6. Заклад дошкільної освіти з0абезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
  31.  

  32. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
   1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є : діти дошкільного віку; педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізкультури, керівник гуртка (студії, секції); помічники вихователів; медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
   2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамоти, цінні подарунки, грошова премія та інше, не заборонене чинним законодавством.
   3. Права дитини в сфері дошкільної освіти:
  33. Безпечні та не шкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
  34. Захист від будь якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди  її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
  35. Захист від будь-яких форм експлуатації та дії які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
  36. Здоровий спосіб життя.
   1. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
  37. Обирати та бути обраним до органів самоврядування закладу;
  38. Звертатися о департаменту освіти Вінницької міської ради з питань розвитку, навчання і виховання своїх дітей;
  39. Брати участь у покращенні освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
  40. Відмовлятися від додаткових освітніх послуг;
  41. Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
   1. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
  42. Своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти у встановленому порядку;
  43. Своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;
  44. Слідкувати за станом здоров’я дитини;
  45. Інші права, що не суперечать законодавству України.
   1. На посаду педагогічного працівника заклад дошкільної освіти приймається особа з високими моральними якостями, яка має педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
   2. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими нормативно-правовими актами,  прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
   3. Педагогічні працівники мають право:
  46. На вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
  47. Брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
  48. На підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
  49. Проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
  50. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
  51. На соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
  52. Об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не забороняється законодавством України;
  53. На захист професійної честі та власної гідності;
  54. Інші права, що не суперечать законодавству України.
   1. Педагогічні працівники зобов’язані:
  55. Виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку;
  56. Дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
  57. Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, від фізичного та психологічного насильства;
  58. Брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
  59. Виконувати накази та розпорядження керівництва;
  60. Інші обов’язки, що не  суперечать законодавству України.
   1. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу дошкільної освіти керівником закладу.
   2. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.
   3. Працівники закладу дошкільної освіти у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди.
   4. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
   5. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти , не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
  61.  

  62. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  63.  

   1. Управління закладом дошкільної освіти здійснюється Департаментом освіти Вінницької міської ради.
   2. Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади директором департаменту освіти Вінницької міської ради.
   3. Керівником закладу дошкільної освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту, стаж  педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
   4. Керівник закладу дошкільної освіти:
  64. Відповідає з0а реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом Україна «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
  65. Здійснює керівництво ї контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;
  66. Діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та інших органах,  установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
  67. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти відповідає за дотриманням фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
  68. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної освіти;
  69. Видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження , контролює їх виконання;
  70. Складає кошторис та штатний розпис на відповідний рік, подає їх на затвердження в департамент освіти Вінницької міської ради, спільно з головним бухгалтером забезпечує правильність та ефективність використання бюджетних коштів;
  71. Контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
  72. Затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
  73. Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
  74. Контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
  75. Підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчий пошук, дослідницько-експериментальну роботу педагогів;
  76. Організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які х замінюють;
  77. Щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які х замінюють.
   1. Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти – педагогічна рада.
  78. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківськи комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти. Запрошеними з правом дорадчого  голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють.

   Головою педагогічної ради є директор закладу.

   1. Педагогічна рада закладу:
  79. Схвалює освітню програму закладу дошкільної освіти, оцінює результати її виконання та виконання Базового компонента  дошкільної освіти, хід якісного виконання програми розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
  80. Формує систему та затверджує процедуру внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізм забезпечення академічної доброчесності;
  81. Розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти ;
  82. Визначає план роботи закладу дошкільної освіти та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
  83. Затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
  84. Обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої ініціативи;
  85. Затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  86. Заслуховує звіти педагогічних працівників. які проходять атестацію;
  87. Розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
  88. Визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;
  89. Розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
  90. Розглядає інші питання віднесені законом та /або Статутом закладу дошкільної освіти до її повноважень;
  91. Рішення педагогічної ради  закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішенням керівника закладу.

   Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу дошкільної освіти.

   Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х разів на рік.

   1. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:
  92. Органи самоврядування працівників закладу дошкільної освіти;
  93. Органи батьківського самоврядування;
  94. Інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
  95. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти.

   Загальні збори:

  96. Вносять пропозиції про зміни і доповнення до Статуту;
  97. Обирають раду закладу дошкільної освіти, її членів і голову, встановлюють термін їх повноважень;
  98. Заслуховують звіт керівника закладу дошкільної освіти, голови ради закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
  99. Розглядають питання освітньої, методичної і  фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;
  100. Затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти.
  101. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
   1. Майно закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, інженерні комунікації, земельну ділянку  де розміщуються  спортивні та ігрові майданчики, зони відпочинку та господарські будівлі, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі.
   2. Майно, закріплене за закладом дошкільної освіти, належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.
   3. Заклад дошкільної освіти має право придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб з оплатою, відповідно до укладених угод, здавати в оренду майно (без права викупу), за погодженням із органом управління – департамен6том освіти Вінницької міської ради.
   4. Відповідно до чинного законодавства заклад дошкільної освіти користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
   5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадку передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу дошкільної освіти в насідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
  102.  

  103. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
   1. Заклад дошкільної освіти є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед Засновників (власників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску,. Доходи (прибутки )закладу дошкільної освіти), реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених його установчими документами.
   2. Фінансування закладу дошкільної освіти здійснюється основним розпорядником коштів – Департаментом освіти Вінницької міської ради згідно чинного законодавства та на основі кошторису.
  104.           Джерелами фінансування  кошторису закладу дошкільної освіти є:

  105. Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади;
  106. Плата за харчування дітей, отримана від батьків або осіб, які їх замінюють;
  107. Кошти отримані від надання додаткових освітніх послуг, передбачених чинним законодавством;
  108. Кошти від реалізації списаного майна, від оренди приміщень, споруд, обладнання;
  109. Добровільні внески і спонсорські пожертви підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних, юридичних і фізичних осіб.
   1.  Бюджетне фінансування та власні надходження закладу дошкільної освіти зараховуються на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України і використовуються згідно з кошторисом.
   2. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у закладі дошкільної освіти визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, галузевого Міністерства та Вінницької міської ради. За рішенням органу управління (Департамент освіти Вінницької міської ради) бухгалтерський облік в закладі дошкільної освіти може здійснюватися самостійно або централізованою бухгалтерією Департаменту освіти Вінницької міської ради.
   3. Заклад дошкільної освіти складає та подає в установленому чинним законодавством порядку фінансову, бюджетну та статистичну звітність.
  110.  

  111. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  112.  

   1. Заклад дошкільної освіти підпорядкований і підзвітний департаменту освіти Вінницької міської ради.
   2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державний нагляд у сфері дошкільної освіти, який здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».
  113.  

  114. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.
   1. Зміни до Статуту затверджуються Засновником (власником) закладу дошкільної освіти шляхом викладення Статуту в новій редакції.
   2. Зміни до Статуту здійснюються при змінах чинного законодавства та в інших випадках за рішенням Засновника (власника).
   3. Зміни до Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації згідно чинним законодавством.
  115.  

  116. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІВТИ.
   1. Припинення діяльності закладу дошкільної освіти здійснюється шляхом реорганізації (злиття, поділу, перетворення), ліквідації чи перепрофілювання (зміну типу) відповідно до чинного законодавства.
   2. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу дошкільної освіти здійснюється за рішенням його Засновника (власника) або рішенням суду.
   3. У разі припинення  діяльності закладу дошкільної освіти (результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу дошкільної освіти за рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності міста або зараховується до доходу бюджету Вінницької міської територіальної громади в частині грошових коштів.
   4. У разі реорганізації закладу дошкільної освіти вся сукупність його прав та обов’язків переходить  до його правонаступників.
   5. Ліквідація проходить ліквідаційною комісією, призначеною Засновником (власником), а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом дошкільної освіти. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу дошкільної освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику (власнику).
   6. Дошкільний заклад є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

     Статут

    І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КАЛИНКА» ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ» (далі заклад дошкільної освіти)- це дитячий садок для дітей віком від трьох до шести (семи) років, у складі якого групи, у складі якого групи загального розвитку
    2. Повне найменування – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «КАЛИНКА» ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ  - КЗ «ЗДО «КАЛИНКА» ВМР».
    3. Місцезнаходження закладу дошкільної освіти: 23202, Вінницька область, Вінницький район, село Гавришівка, вулиця Гагаріна, будинок 20А.
    4. Засновником (власником) закладу дошкільної освіти є Вінницька міська територіальна громада в особі Вінницької міської ради (надалі –Засновник (власник). Заклад дошкільної освіти підзвітний та підконтрольний Засновнику (власнику). Органом управління є департамент освіти Вінницької міської ради (далі- Орган управління).
    5. Засновник (власник) здійснює фінансування закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
    6. Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими  законодавчими актами Верховної ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами галузевого Міністерства, актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та цим Статутом.
    7. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України.
    8. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей, створення умов для особистого становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетенції, розвитку в неї цілісного ставлення досвіту.
    9. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особливості, розвитку творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації, розвитку в неї цілісного ставлення о світу.
    10. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та даним Статутом.
    11. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед собою, суспільством та державою за:
   7. Реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
   8. Забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог для її змісту, рівня і обсягу;
   9. Дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної бази.
    1. Взаємовідносини  між закладом дошкільної освіти з0 юридичними і фізичними особами   визначаються угодами, що укладені між ними.
   10.  

   11. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
   12.  

    1. Порядок комплектування закладу дошкільної освіти визначається чинним законодавством.
    2. Заклад дошкільної освіти може мати одновікові та різновікові групи загального розвитку, а також групи з денним та короткотривалим режимом перебування дітей.
    3.  Відкриття нових груп здійснюється за рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради.
    4.  Закриття та перепрофілювання груп за віком дітей здійснюється за наказом департаменту освіти Вінницької міської ради.
    5. У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального розвитку. За рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради в закладі дошкільної освіти можуть бути створені інклюзивні групи.
    6. В заклад дошкільної освіти приймаються діти від трьох до шести (семи )років.
   13. Наповнюваність груп:

   14. від 3 до 6 (7) років – 20 осіб;
   15. Різновікова група  - 15 осіб;
   16. В оздоровчий період – до 15 осіб;
   17. В інклюзивних групах – до 15 осіб (з них не більше трьох з особливими потребами).
    1. Для зарахування в заклад дошкільної освіти необхідно пред’явити:
   18. Заяву батьків, або осіб які її замінюють;
   19. Медичну довідку по стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
   20. Довідку дільничного лікаря про епідеміологічне  оточення;
   21. Свідоцтво про народження  дитини;
   22. Документи для встановлення батьківської плати (за потреби);
   23. Довідка про місце реєстрації дитини.
    1. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантин6у, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
    2. Відрахування дітей з закладу дошкільної освіти може здійснюватися:
   24. За бажанням батьків або осіб які їх замінюють;
   25. На підставі медичного висновку  про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу закладу дошкільної освіти, в якому доцільне перебування дитини;
   26. У разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
    1. Адміністрація закладу дошкільної освіти зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
    2. Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу дошкільної освіти.
   27. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
    1. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем.
   28. Вихідні – субота, неділя, святкові дні.

    1. Режим роботи закладу дошкільної освіти та його груп за поданням  департаменту освіти Вінницької міської ради затверджується рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради.
   29. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.
    1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня о 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.
    2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.
    3. План роботи закладу затверджується керівником.
    4. Мова навчання і виховання дітей у закладі дошкільної освіти  визначається Конституцією України і відповідним законом України.
    5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з освітньою програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку галузевим Міністерством.
    6.  З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей заклад дошкільної освіти може організовувати за одним та кількома пріоритетними напрямками (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).
    7. Заклад дошкільної освіти може надавати додаткові освітні послуги згідно чинного  законодавства, Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.
   30. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ І МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
    1. Закупівля продуктів харчування у закладі дошкільної освіти здійснюється згідно до чинного законодавства.
    2. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального осту, розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням Мінфіном. В групах з короткотривалим перебуванням дітей харчування не здійснюється.
    3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання ,дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника закладу дошкільної освіти.
    4. Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти здійснюється штатним медичним персоналом.
    5. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, отриманням санітарно-гігієнічних норм та правил та якістю харчування.
    6. Заклад дошкільної освіти з0абезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
   31.  

   32. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
    1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є : діти дошкільного віку; педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізкультури, керівник гуртка (студії, секції); помічники вихователів; медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
    2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамоти, цінні подарунки, грошова премія та інше, не заборонене чинним законодавством.
    3. Права дитини в сфері дошкільної освіти:
   33. Безпечні та не шкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
   34. Захист від будь якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди  її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
   35. Захист від будь-яких форм експлуатації та дії які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
   36. Здоровий спосіб життя.
    1. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
   37. Обирати та бути обраним до органів самоврядування закладу;
   38. Звертатися о департаменту освіти Вінницької міської ради з питань розвитку, навчання і виховання своїх дітей;
   39. Брати участь у покращенні освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
   40. Відмовлятися від додаткових освітніх послуг;
   41. Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
    1. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
   42. Своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти у встановленому порядку;
   43. Своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;
   44. Слідкувати за станом здоров’я дитини;
   45. Інші права, що не суперечать законодавству України.
    1. На посаду педагогічного працівника заклад дошкільної освіти приймається особа з високими моральними якостями, яка має педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
    2. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими нормативно-правовими актами,  прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
    3. Педагогічні працівники мають право:
   46. На вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
   47. Брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
   48. На підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
   49. Проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
   50. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
   51. На соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
   52. Об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не забороняється законодавством України;
   53. На захист професійної честі та власної гідності;
   54. Інші права, що не суперечать законодавству України.
    1. Педагогічні працівники зобов’язані:
   55. Виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку;
   56. Дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
   57. Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, від фізичного та психологічного насильства;
   58. Брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
   59. Виконувати накази та розпорядження керівництва;
   60. Інші обов’язки, що не  суперечать законодавству України.
    1. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу дошкільної освіти керівником закладу.
    2. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.
    3. Працівники закладу дошкільної освіти у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди.
    4. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
    5. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти , не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
   61.  

   62. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
   63.  

    1. Управління закладом дошкільної освіти здійснюється Департаментом освіти Вінницької міської ради.
    2. Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади директором департаменту освіти Вінницької міської ради.
    3. Керівником закладу дошкільної освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту, стаж  педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
    4. Керівник закладу дошкільної освіти:
   64. Відповідає з0а реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом Україна «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
   65. Здійснює керівництво ї контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;
   66. Діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та інших органах,  установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
   67. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти відповідає за дотриманням фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
   68. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної освіти;
   69. Видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження , контролює їх виконання;
   70. Складає кошторис та штатний розпис на відповідний рік, подає їх на затвердження в департамент освіти Вінницької міської ради, спільно з головним бухгалтером забезпечує правильність та ефективність використання бюджетних коштів;
   71. Контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
   72. Затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
   73. Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
   74. Контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
   75. Підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчий пошук, дослідницько-експериментальну роботу педагогів;
   76. Організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які х замінюють;
   77. Щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які х замінюють.
    1. Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти – педагогічна рада.
   78. До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківськи комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти. Запрошеними з правом дорадчого  голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють.

    Головою педагогічної ради є директор закладу.

    1. Педагогічна рада закладу:
   79. Схвалює освітню програму закладу дошкільної освіти, оцінює результати її виконання та виконання Базового компонента  дошкільної освіти, хід якісного виконання програми розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
   80. Формує систему та затверджує процедуру внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізм забезпечення академічної доброчесності;
   81. Розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти ;
   82. Визначає план роботи закладу дошкільної освіти та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
   83. Затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
   84. Обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої ініціативи;
   85. Затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
   86. Заслуховує звіти педагогічних працівників. які проходять атестацію;
   87. Розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
   88. Визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;
   89. Розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
   90. Розглядає інші питання віднесені законом та /або Статутом закладу дошкільної освіти до її повноважень;
   91. Рішення педагогічної ради  закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішенням керівника закладу.

    Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу дошкільної освіти.

    Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х разів на рік.

    1. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:
   92. Органи самоврядування працівників закладу дошкільної освіти;
   93. Органи батьківського самоврядування;
   94. Інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
   95. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти.

    Загальні збори:

   96. Вносять пропозиції про зміни і доповнення до Статуту;
   97. Обирають раду закладу дошкільної освіти, її членів і голову, встановлюють термін їх повноважень;
   98. Заслуховують звіт керівника закладу дошкільної освіти, голови ради закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
   99. Розглядають питання освітньої, методичної і  фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;
   100. Затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти.
   101. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
    1. Майно закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, інженерні комунікації, земельну ділянку  де розміщуються  спортивні та ігрові майданчики, зони відпочинку та господарські будівлі, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі.
    2. Майно, закріплене за закладом дошкільної освіти, належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.
    3. Заклад дошкільної освіти має право придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб з оплатою, відповідно до укладених угод, здавати в оренду майно (без права викупу), за погодженням із органом управління – департамен6том освіти Вінницької міської ради.
    4. Відповідно до чинного законодавства заклад дошкільної освіти користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
    5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадку передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу дошкільної освіти в насідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
   102.  

   103. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
    1. Заклад дошкільної освіти є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед Засновників (власників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску,. Доходи (прибутки )закладу дошкільної освіти), реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених його установчими документами.
    2. Фінансування закладу дошкільної освіти здійснюється основним розпорядником коштів – Департаментом освіти Вінницької міської ради згідно чинного законодавства та на основі кошторису.
   104.           Джерелами фінансування  кошторису закладу дошкільної освіти є:

   105. Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади;
   106. Плата за харчування дітей, отримана від батьків або осіб, які їх замінюють;
   107. Кошти отримані від надання додаткових освітніх послуг, передбачених чинним законодавством;
   108. Кошти від реалізації списаного майна, від оренди приміщень, споруд, обладнання;
   109. Добровільні внески і спонсорські пожертви підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних, юридичних і фізичних осіб.
    1.  Бюджетне фінансування та власні надходження закладу дошкільної освіти зараховуються на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України і використовуються згідно з кошторисом.
    2. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у закладі дошкільної освіти визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, галузевого Міністерства та Вінницької міської ради. За рішенням органу управління (Департамент освіти Вінницької міської ради) бухгалтерський облік в закладі дошкільної освіти може здійснюватися самостійно або централізованою бухгалтерією Департаменту освіти Вінницької міської ради.
    3. Заклад дошкільної освіти складає та подає в установленому чинним законодавством порядку фінансову, бюджетну та статистичну звітність.
   110.  

   111. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
   112.  

    1. Заклад дошкільної освіти підпорядкований і підзвітний департаменту освіти Вінницької міської ради.
    2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державний нагляд у сфері дошкільної освіти, який здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».
   113.  

   114. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.
    1. Зміни до Статуту затверджуються Засновником (власником) закладу дошкільної освіти шляхом викладення Статуту в новій редакції.
    2. Зміни до Статуту здійснюються при змінах чинного законодавства та в інших випадках за рішенням Засновника (власника).
    3. Зміни до Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації згідно чинним законодавством.
   115.  

   116. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІВТИ.
    1. Припинення діяльності закладу дошкільної освіти здійснюється шляхом реорганізації (злиття, поділу, перетворення), ліквідації чи перепрофілювання (зміну типу) відповідно до чинного законодавства.
    2. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу дошкільної освіти здійснюється за рішенням його Засновника (власника) або рішенням суду.
    3. У разі припинення  діяльності закладу дошкільної освіти (результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу дошкільної освіти за рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності міста або зараховується до доходу бюджету Вінницької міської територіальної громади в частині грошових коштів.
    4. У разі реорганізації закладу дошкільної освіти вся сукупність його прав та обов’язків переходить  до його правонаступників.
    5. Ліквідація проходить ліквідаційною комісією, призначеною Засновником (власником), а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом дошкільної освіти. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу дошкільної освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику (власнику).
    6. Дошкільний заклад є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

закладу

20.05.2024